در راستای پیشرفت گام بردارید…

ما به دنبال افراد با استعداد و بلندپرواز مانند شما هستیم. افرادی که جرات ایجاد دارند و همیشه می خواهند خود را به چالش بکشند. ما می‌خواهیم با کمک به رشد مشاغل، جهان را به مکان بهتری تبدیل کنیم. آیا می‌خواهید بخشی از آن باشید؟ به ما بپیوند!

چرا سیلیکون برای شما جای مناسبی است؟

موقعیت‌های شغلی فعال

مهندس سازه

برنامه نویس

مدیر پروژه

مهندس برق

مهندس سازه

مدیر پروژه

مهندس برق

برنامه نویس

مدیر پروژه